Vil du være med på å sette dagsorden det neste året?

Vil du være med på å sette dagsorden det neste året?

//For english, scholl down//

På valgforsamlingen 24. mai skal det velges studentrepresentanter til mange spennende verv. 
Frist for å stille for og garantert bli vurdert av valgkomiteen er 10. mai, men du kan selvsagt stille frem til selve møtet.

 

STA-STYRET:

Leder i STA-styret er ansvarlig for den daglige driften av Studentorganisasjonen i Agder (STA). STA- lederen skal legge til rette for at studentmassens synspunkter blir hørt, er STAs ansikt utad og har ansvar for håndtering av media. STA-leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikkere og arbeidsliv. Leder innehar et 100 % frikjøpt verv i STA og vervet er honorert etter statens lønnstrinn 27. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. CV sendes med kandidatskjema.

Nestleder i STA-styret er leders stedfortreder og skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver for STA. Nestleder i STA har ansvar for organisasjonens internasjonale politikk og er leder for internasjonalt utvalg i STA. Nestleder har ansvar for å kontakt med og opplæring av representantene i Studentparlamentet. Nestleder har også det overordnede ansvaret for profilering av STA. Nestleder innehar et 100 % frikjøpt verv, og vervet er honorert etter statens lønnstrinn 25. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. CV sendes med kandidatskjema.

Velferdspolitisk ansvarlig i STA-styret skal arbeide for studentorganisasjonens velferdspolitikk, og har ansvar for å sette studentvelferd på dagsorden. Velferdspolitikk ansvarlig har ansvar for kontakten med studentaktivitetene og har fast plass i Likestillings-og inkluderingsutvalget ved UiA. Velferdspolitisk ansvarlig innehar et 40 % frikjøpt verv i STA, og vervet er honorert etter statens lønnstrinn 20. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018.

Tillitsvalgtsansvarlig i STA-styret har ansvar for kontakt med, og opplæring av tillitsvalgte. Tillitsvalgansvarlig har også ansvar for gjennomføring av ORG-123 sammen med UiA, tillitsvalgtuka og tillitsvalgtsamlinger. Tillitsvalgtansvarlig innehar et 40 % frikjøpt verv i STA, og vervet er honorert etter statens lønnstrinn 20. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018.

Fagpolitisk ansvarlig i STA skal arbeide med STAs fag-og forskningspolitikk. Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for at den nasjonale fag-og forskningspolitikken settes på dagsorden lokalt. Fagpolitisk ansvarlig har også ansvar for å følge opp studentrepresentanter i ulike råd, styrer og utvalg ved UiA. Fagpolitisk ansvarlig innehar et 40 % frikjøpt verv i STA, og vervet er honorert etter statens lønnstrinn 20. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018.

Spørsmål kan rettes til de individuelle styremedlemmene i STA eller til sta@stastudent.no.

 

RÅD, STYRER OG UTVALG:

Leder + Medlem av valgkomiteen (1 leder + 1 medlem ): Valgkomiteen i STA intervjuer og vurderer alle innkomne kandidater til verv, deretter innstiller de på hvem de mener er best egnet. Valgkomiteen har også ansvar, sammen med STA, for å rekruttere kandidater til ulike verv i organisasjonen. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018.

Læringsmiljøutvalget (3 faste med 3 vara):  Læringsmiljøutvalget er underlagt Universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings -og velferdsmessige forhold. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. Vervet er honorert.

Studieutvalget (2 faste med 2 vara): Studieutvalget er Universitetsstyret rådgivende organ i saker som gjelder studie -og fagplaner og forhold knyttet til disse, samt oppfølging av kvalitetssikringssystemet. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. Vervet er honorert.

Skikkethetsnemnda (2 faste som må være profesjonsstudenter): Skikkethetsnemda skal behandle saker vedrørende skikkethet for læreryrket eller som helse -og sosialpersonell. Funksjonstid er fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. Vervet er honorert.

Likestilling-og integreringsutvalget (LiU) (1 fast og 2 vara): Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Agder uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering. Funksjonstid er fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Kandidatskjema finner du her og det sendes til sta@stastudent.no

Frist for å stille og bli vurdert av valgkomiteen er onsdag 10. mai 2017.

 

ENGLISH:

At the meeting of the Student Parliament the 24th of May the Parliament are electing students for several positions in both the STA-board and boards and committees at UiA.

The deadline to run for election, and be interviewed by STAs election committee is the 10th of May.

 

THE STA-BOARD

President of STA is responsible for the daily operations of the Student Organization of Agder. The President shall facilitate so that the students and their point of view is heard and has the responsibility for handling inquiries from the media. The President of STA shall have contact with the local politicians and the working life in the region. This is a fulltime position, with duration from 1st of July 2017to 30th of June 2018. You will need to hand in you CV together with the candidate form.

Vice president of STA is the president’s executive deputy, and will need to relieve the president in representation missions when needed. The vice president has the responsibility for STAs international policies and the promotion of the organization. In addition to this the vice president is the contact person between the STA-board and the Student Parliament. This is a fulltime position, with duration from 1st of July 2018 to 30th of June 2018.

Officer of welfare affairs main task is to work for the organizations welfare policies, and has the responsibility to put the students welfare on the agenda. The officer of welfare affairs is the contact person between the STA-board and the student activities. This is a 40 % position, with duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018.

Officer of class representatives main task is to be the contact person between STA and the class representatives and ensure that they get sufficient training. Officer of class representatives has the responsibility for the completion of ORG-123, with UiA. This is a 40 % position, with duration from 1st of July 2017to 30th of June 2018.

Officer of academic affairs main task is to work for the organizations academic policies, and to put national academic policies on the agenda. The officer of academic affairs also has the responsibility to follow up student representatives in boards and committees at UiA. This is a 40 % position, with duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018.

Questions? Contact the current STA-board or send an e-mail to sta@stastudent.no.

 

BOARDS AND COMMITTEES

Leader and member of STAs election committee (1 leader + 1 member): STAs election committee´s main task is to interview all candidates to all positions elected by the Student Parliament, and then recommends the candidates they think is the best for the position. Duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018.

Learning Environment Committee (3 regular + 3 substitute): The Learning Environment Committee shall overview the students´ physical and psychosocial learning environment. Duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018. The meetings are remunerated.

Academic Affairs Committee (2 regular + 2 substitute): The Academic Affairs Committee shall advice the University Board when it comes to studies and programme descriptions. Duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018. The meetings are remunerated.

Suitability Committee (2 regular students from programmes of professional studies): The Suitability Committee considers matters regarding suitability for the teacher education and health and social educations. Duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018.

The equality and inclusion committee (1 regular + 2 substitute): The committee shall promote equality at UiA, regardless of gender, ethnicity, disability, religion, belief, age and sexual orientation. Duration from 1st of July 2017 to 30th of June 2018.

 

You´ll find the candidate form here. Send it to sta@stastudent.no

Deadline for running for election and be interviewed by STAs election committee is 10th of May 2017. 

 

No comments