Valgforsamling november

Valgforsamling november

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING I NOVEMBER HA VALG TIL FØLGENDE VERV

Nestleder i STA: Ansatt i en 50 % stilling. Nestleder er leders stedfortreder og overtar alle plikter og oppgaver ved leders frafall. Er ansvarlig for kurs – og konferansevirksomhet, har sammen med organisasjonssekretæren ansvar for STAs økonomi og er ansvarlig for profileringen av STA sammen med infoansvarlig. Vervet går fra 01-januar til 31. desember.

Tillitsvalgtansvarlig i STA: Har ansvaret for kontakten med og oppfølgingen av de tillitsvalgte i klassene og råd, styrer og utvalg. I tillegg har den hovedansvar for kursing av de tillitsvalgte, og for gjennomføringen av valg av studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg. Vervet går fra 01.januar til 31.desember.

Velferdsansvarlig i STA: Har blant annet ansvar for alle studentaktivitetene som er medlem av STA, i tillegg til de velferdsmessige sakene som kommer opp i STA-styret og Studentparlamentet. Den er også representant i Arbeidsutvalget (AU) til Velferdstinget i Agder. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

STAs Valgkomite(2 stk): Har ansvar for å intervjue og vurdere alle innkommne kandidater til verv, før de deretter innstiller på hvem de mener er best egnet. Vervet går fra 01.januar til 31.desember.

Unikumstyret(1 fast med vara): STAs representant i Unikumstyret. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Universitetstyret (2 faste med vara): Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet til universitetet, styret regularer alt som har med studier, studenter, ansatte og forskning. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Opplæring blir gitt og det er møte cirka 8-10 ganger i året. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Klagenemda (2 faste med vara): Behandler klager i ulike studieadministrative saker. Eksempler på saker er fuskesaker eller klager på opptak. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01.januar til 31. desember.

Valgstyret(2 faste med vara): Har ansvaret for gjennomføringen av alle valg til universitetets råd, styrer og utvalg. For eksempel er det valgstyret som har det overordnede ansvaret for rektorvalget og valget til universitetsstyret. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Tilsettningsutvalget(2 faste med vara): Behandler tilsetningssaker av faglig personel ved universitetet. Her har du mulighet til å påvirke hvilke forelesere, forskere og studieledere studentene skal ha.  Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Prisutvalget (2 faste med vara): Vurderer og innstiller på hvilket fagmiljø som skal få Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder. Vervet går fra 01.januar til 31. desember.

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er onsdag 07.november 2012 klokken 23.59. Kandidatskjema ligger her: Kandidatskjema for valg til Råd.Styrer.og Utvalg og kan sendes til valg@stastudent.no eller sta@stastudent.no.  Spørsmål om vervene kan sendes til valg@stastudent.no

No comments