Valgforsamling

Valgforsamling

Studentorganisasjonen i Agder skal på Studentparlamentsmøtet 23. november ha valg til følgende verv:

  • Nestleder i STA: Ansatt i 50% stilling. Nestleder er leders stedfortreder og overtar alle plikter og oppgaver til leder ved leders frafall. Ansvarlig for kurs- og konferansevirksomhet og har sammen med organisasjonssekretariatet ansvar for STAs økonomi. Nestleder har sammen med infoansvarlig ansvaret for profileringen av STA.

 

  • Tillitsvalgtsansvarlig i STA: Ansvaret for kontakten og oppfølgingen av de tillitsvalgte i klassene og i råd, styrer og utvalg. I tillegg har tillitsvalgtsansvarlig hovedansvar for kursing av de tillitsvalgte, og for gjennomføring av valg av studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg. Vervet går fra 1. januar til 31. desember.

 

  • Velferdsansvarlig i STA: Velferdsansvarlig har blant annet ansvaret for alle studentaktivitetene til STA, i tillegg til de velferdsmessige sakene som kommer opp i STA-styret og studentparlamentet. Velferdsansvarlig er også representert i arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder. Vervet går fra 1. januar til 31. desember.

 

  • Valgkomiteen (2 stk): Valgkomiteen i STA intervjuer og vurderer alle innkomne kandidater til verv, deretter innstiller de på hvem de mener er best egnet.

 

  • Unikumstyret: STA sine representanter til Unikumstyret skal velges. 

 

  • Universitetsstyret (2 faste med vara): Universitetsstyret er det øverste beslutningsorgan på universitetet, styret regulerer alt som har med studier, studenter, ansatte og forskning. Vervet går fra 1. januar til 31. desember. Det blir gitt møtegodtgjørelse fra universitetet for disse vervene. Opplæring blir gitt og det er møte ca. 8-10 ganger i året. 

 

  • Klagenemnda (2 faste med vara): Behandler klager i ulike studieadministrative saker. Det kan for eksempel være fuske saker i forbindelse med eksamen eller andre typer klagesaker. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 1. januar til 31. desember.

 

  • Valgstyret (2 faste med vara): Ansvaret for gjennomføringen av alle valg til universitetets råd, styrer og utvalg. For eksempel er det valgstyret som har det overordnede ansvar for rektorvalget og valget til universitetsstyret. Vervet går fra 1. januar til 31. desember.

 

  • Tilsetningsutvalget (2 faste med vara): Behandler tilsetningssaker av faglig personale ved universitetet. Her har du mulighet til å påvirke hvilke forelesere, forskere og studieledere studentene skal ha. Det blir gitt møtegodtgjørelse. Vervet går fra 1. januar til 31. desember.

 

  • Prisutvalget (2 faste med vara): Vurderer og innstiller på hvilket fagmiljø som skal få prisen for godt læringsmiljø, en pris på ca. 100 000 kr. Det er ca. 1-2 møter i året.  Vervet går fra 1. januar til 31. desember.  

No comments