Utlysning til råd, styrer og utvalg/ Announcement of election

Utlysning til råd, styrer og utvalg/ Announcement of election

//For English, see below//

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 22. NOVEMBER VELGE STUDENTER TIL FØLGENDE VERV:

Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt i Tønsberg 20.-22. April 2018. 

På valgforsamlingen skal det velges 7 delegater med 7 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske studentarrangement.

STAs Valgkomite (2 stk): Har ansvar for å intervjue og vurdere alle innkomne kandidater til verv, før de deretter innstiller på hvem de mener er best egnet. Vervet går fra 01.januar til 31.desember.

Unikumstyret (1 fast med vara): STAs representant i Unikumstyret. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Universitetsstyret (2 faste med vara): Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet til universitetet, styret regulerer alt som har med studier, studenter, ansatte og forskning. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Opplæring blir gitt og det er møte cirka 8-10 ganger i året. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Klagenemda (2 faste med vara): Behandler klager i ulike studieadministrative saker. Eksempler på saker er fuskesaker eller klager på opptak. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01.januar til 31. desember.

Valgstyret (2 faste med vara): Har ansvaret for gjennomføringen av alle valg til universitetets råd, styrer og utvalg. For eksempel er det valgstyret som har det overordnede ansvaret for rektorvalget og valget til universitetsstyret. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Tilsettingsutvalget (2 faste med vara): Behandler tilsettingssaker av faglig personell ved universitetet. Her har du mulighet til å påvirke hvilke forelesere, forskere og studieledere studentene skal ha. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Prisutvalget (Utdanningsprisen ved UiA)(2 faste med vara): Vurderer og innstiller på hvilket fagmiljø som skal få Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder. Vervet går fra 01.januar til 31. desember. 

Alle UiA-vervene har kjønnsbalanse.

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er onsdag 8.november 2017.

Kandidatskjema kan sendes til sta@stastudent.no. Spørsmål om vervene kan sendes til sta@stastudent.no

English:

AT THE ELECTION MEETING THE 22ND OF NOVEMBER, THE STUDENT PARLIAMENT IS ELECTING STUDENT FOR THESE POSITIONS.

Delegation the National Union of Students in Norway national meeting: The meeting is takes place in Tønsberg 20-22th of April. The meeting will be in Norwegian.

STAs election committee (2 students): The election committee has the responsibility to interview all candidates. They also recommend who they think is the best candidate for the positions. Duration: 1st of January – 31st of December.

Unikum Board (1 permanent member + 1 deputy): This student will represent STA at the Unikum Board. Duration: 1st of January – 31st of December

The University Board (2 permanent members + 2 deputies): The University Board is the highest governing body of the University of Agder. The board makes decisions in matters related to studies, students, employees and science. There will be provided attendance fee. 
Meeting frequency: 8-10 times a year. Duration: 1st of January – 31st of December.

Appeals committee (2 permanent members + 2 deputies): The committee considers matters of complaints in academic administrative issues. There will be provided attendance fee. Duration: 1st of January – 31st of December

Election Board (2 permanent members + 2 deputies): Has the responsibility for conducting of all elections at the University. There will be provided attendance fee. Duration: 1st of January – 31st of December 


Appointments committee (2 permanent members + 2 deputies): Considers matters concerning employment of professional personnel at the University. There will be provided attendance fee. Duration: 1st of January – 31st of December

Award committee (Educations award at UiA) (2 permanent members + 2 deputies): Evaluates and nominates which academic environment at the University. Duration: 1st of January – 31st of December. 

There is gender balance in all positions at UiA.

Deadline for running for election and be interviewed by STAs election committee is 8th of November 2017. 

Questions? E-mail sta@stastudent.no
Send your candidate form to sta@stastudent.no

 

 

 

No comments