Utlysning av valg av rektor ved Universitetet i Agder

Utlysning av valg av rektor ved Universitetet i Agder

Funksjonsperioden for rektor ved Universitetet i Agder går ut 31.12.2015.

Universitetsstyret har fastsatt at valg av ny rektor skal holdes i perioden 6. – 13. mai, med eventuelt omvalg 20. – 27. mai 2015.

Valgstyret ved Universitetet i Agder lyser hermed ut valg av rektor ved universitetet med funksjonstid fra 1. januar 2016. Funksjonstidens utløp fastsettes etter nærmere bestemmelse av Kunnskapsdepartementet.

REKTOR

Valgbar som rektor er den som er foreslått av en gruppe på minst 10 personer med stemmerett, og som (fra valgreglementets § 5, pkt. 2):

  • har faglige kvalifikasjonskrav på førstestillingsnivå
  • kan dokumentere ledererfaring som dekan eller instituttleder fra en akademisk institusjon, eventuelt fra annen lederstilling i eller utenfor akademia som innbefatter økonomisk og personalmessig oppfølging og ansvar
  • behersker et av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig

Forslagsrett har alle som har stemmerett ved valg. (Se nedenfor under Stemmerett; fra valgreglementets § 9.)

Frist for å fremme kandidater er fra og med mandag 23. februar kl. 10.00 til og med onsdag 8. april 2015 kl. 14.00!

Forslag fremmes skriftlig til Elin Gauslaa, Bygg A6 Campus Kristiansand, på e-post elin.gauslaa@uia.no.

Forslag på rektorkandidat godkjennes av valgstyret. Valgstyret kan også fremme egne kandidater.

Alle kandidater må skriftlig bekrefte at de stiller som kandidat.

(Det er utarbeidet et eget skjema som må fylles ut, undertegnes av 10 forslagsstillere og kandidaten, skannes og sendes elektronisk per e-post elin.gauslaa@uia.no innen forslagsfristens utløp. Skjemaet lastes ned fra valgsiden www.uia.no/valg2015. Det er også mulig å levere skjemaet direkte ihende til valgstyrets sekretær Elin Gauslaa, Campus Kristiansand, 6 etg. I bygg A. )

Navnet offentliggjøres umiddelbart etter at valgbarhet er kontrollert av valgstyret.

VALGET

Valget gjennomføres elektronisk i Fronter i perioden onsdag 6. mai kl. 10.00 til og med onsdag 13. mai kl. 14.00.

Eventuelt omvalg skjer i perioden onsdag 20. mai kl. 10.00 til og med onsdag 27. mai kl. 14.00.

Ved valg av rektor telles stemmene innen den enkelte valgkrets opp adskilt. Midlertidig og fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør felles valgkrets ved rektorvalg. Ved den endelige opptellingen vektes stemmene for de tre valgkretsene etter følgende fordelingsnøkkel:

  • ansatte i undervisnings- og forskerstilling 51%
  • ansatte i teknisk eller administrativ stilling 24,5%
  • studenter 24,5%

STEMMERETT (fra valgreglementets § 9)

Den som har stemmerett ved et valg, har forslagsrett ved samme valg.

Den som er ansatt eller engasjert av universitetets tilsettingsutvalg eller tilsettingsråd i minst halv stilling, og som har tiltrådt stillingen senest valgdagen, har stemmerett.

Den som har ansettelsesforhold som varer mindre enn ett år fra og med valgdagen, har bare stemmerett hvis tilsettingsforholdet har vart minst ett år før valgdagen.

Hvis universitetet står som arbeidsgiver, har den ansatte stemmerett, uavhengig av finansieringskilde.

Ansatt i under halv stilling har stemmerett når vedkommende har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved universitetet i minst to år fram til valgdagen.

Studenter som er registrert og har betalt semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres i, har stemmerett.

Ved tvil om hvilken valgkrets en person tilhører, avgjøres dette av universitetsdirektøren. Ved tvil om stemmerett avgjøres spørsmålet av valgstyret.

Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemme. Slik stemmeseddel skal legges i en lukket konvolutt, påført velgerens navn og adresse, og leveres valgstyrets sekretær. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell klage.

MANNTALLET

Manntallslistene foreligger i Fronter fra og med mandag 23. februar kl. 10.00.
Klagefrist på manntallet: Onsdag 22. april kl. 10.00 til valgstyrets sekretær, på e-post elin.gauslaa@uia.no.

Nærmere om valgstyret, valgreglement, utlysning av valg til rektor, detaljert tidsplan for valgavviklingen og fremgangsmåte for å bruke Fronter for å finne ut om en står i manntallet m.m., legges ut på www.uia.no/valg2015, der all informasjon om valget og presentasjoner av kandidatene vil bli lagt ut.

 

KLIKK HER FOR KANDIDATSKJEMA

 

ANNOUNCEMENT OF THE ELECTION OF RECTOR AT THE UNIVERSITY OF AGDER

The function period for the Rector of the University of Agder expires 31. December 2015. The University Board has determined that the election of a new rector is to be held in the period spanning 6 – 13 May 2015, with a possible new election in the period spanning 20 – 27 May.

RECTOR

Anyone running for the office of Rector must be proposed by a group of at least 10 people with voting rights (see below). According to the university’s election regulations he or she must also

  • have academic qualifications at least at Associate Professor level
  • demonstrate leadership experience as Dean or Head of Department of an academic institution, or from other management positions within or outside academia, which includes financial and personnel supervision and responsibility
  • demonstrate oral and written proficiency in a Scandianavian language

The deadline for submitting candidates is Wednesday 8 April at 2 p.m., starting Monday 23 February at 10 a.m.

Proposals must be submitted in writing to Elin Gauslaa, Building A6 Campus Kristiansand, e-mail elin.gauslaa@uia.no, no later than Wednesday 8 April 2015 at 2 p.m.

(A separate form must be used, signed by the 10 proponents and the candidate, scanned and sent electronically by e-mail to elin.gauslaa@uia.no within the deadline. The form may be downloaded from www.uia.no/valg2015 – the election pages on the internet. It may also be hand delivered to the election Committee’s secretary Elin Gauslaa at A6, Campus Kristiansand)

VOTING RIGHTS

(For full text see § 9 in the university’s election regulations)

Anyone with the right to vote at an election also has the right to propose candidates for the same election.

Anyone who is employed or engaged by the university’s Appointments committee or Appointments advisory board for at least a half-time position, and who has started working in the position no later than on the day of the election, has a right to vote.

Anyone whose employment period lasts less than a year from the election day can only claim voting rights if employment has lasted continuously at least one year prior to the election day.

If the university is registered as the employer, anyone employed has a voting right regardless of funding source.

Anyone employed in a less than 50 per cent position has a right to vote if he or she has been employed continuously for at least two years leading up to the election day.

Students who have registered and paid tuition fees for the semester in which the election is held, have a right to vote.

If in doubt about which constituency a person belongs to, the issue will be decided by the University Director. If in doubt about voting rights, the issue will be decided by the university’s Election Committee.

Whoever is denied voting rights, should, however, be given the opportunity to submit his or her vote. Any such ballots must be placed in a sealed envelope, labeled with the elector’s name and address, and delivered to the Election Committee’s secretary. The ballot will then be kept safe considering appeals.

THE CENSUS/ ELECTION ROLL

Census records/election roll are published in Fronter from Monday 23 February at 10:00 a.m.

Appeal deadline on the electoral roll: Wednesday 22 April at 10. a.m. to the Election Committee’s secretary, e-mail elin.gauslaa@uia.no.

More on the election, detailed timetable for elections and how to use Fronter to find out if one is registered in the census, will be posted on www.uia.no/valg2015, where all information about the election and presentations of the candidates will be posted.

No comments