Utlysning av valg

Utlysning av valg

Det skal holdes suppleringsvalg til følgende verv: Valgkomiteen, Valgstyret ved UiA og Klagenemda på Studentparlamentsmøte onsdag den 24.10.12.

 

Valgkomiteen til STA har som oppgave å intervjue samt innstille på de best egnede kandidatene til ulike verv i råd, styrer og utvalg. Vervet er viktig for STA da det er dette organet som best kvalitetssikrer kandidatene som skal representere studentene ved UiA.

Vi trenger 3 representanter til vervet.

 

Valgstyret ved UiA har som oppgave å blant annet sikre at valg til universitetsstyre blir gjennomført i henhold til UiAs valgreglement. Det har også hovedansvaret for gjennomføring av alle valg ved universitetet.

Vi trenger 2 representanter til valgstyret. Her er det kjønnskvotering.

 

Klagenemnda er universitetets klageorgan. De behandler saker som:

  • Klage over enkeltvedtak og andre klagesaker for studenter.
  • Klage over formelle feil ved eksamen.
  • Vedtak om inndragning av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske instittusjoner, og vedtak om karantenetid.
  • Saker om annullering av eksamen eller prøve.
  • Saker om utestengning og bortvisning.
  • Uttalelse i saker vedr. utestening grunnet straffbare forhold.
  • Saker om utestengning etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra skikkethetsnemnd.
  • Klager over feil ved valg av studentrepresentanter til universitetes organer.

Vi trenger en kvinnelig representant til Klagenemnda da det er kjønnskvotering i institusjonsutvalg.

 

Frist for å bli vurdert av valgkomiteen er satt til mandag 15.10.12.

Man kan stille til vervene helt opp til valget som foregår på studentparlamentsmøte onsdag den 24.10.12. 

No comments