Suppleringsvalg 20.03.13

Suppleringsvalg 20.03.13

På Studentparlamentsmøte den 20.3.13 skal det være suppleringsvalg til følgende organer:

 

2 vara representanter til Universitetets Valgstyre

1 representant til STA sin Valgkomité.

 

Alle vervene har en funksjonstid ut 2013. 

 

Valgstyret har et hovedansvar for gjennomføringen av alle valg ved Universitetet i Agder. Valgstyret er også rådgiver ved gjennomføring av valg, og har myndighet til å avgjøre tvistespørsmål i forbindelse med valgavvikling. Valgstyret er saksbehandlende organ ved klagesaker i forbindelse med valg til universitetet. 

 

Valgkomiteen i STA har et hovedansvar for gjennomføringen av valg til funksjoner både i STA og i RSU (råd, styrer og utvalg) hvor studentene er representert. Valgkomiteen innhenter og intervjuer kandidater før de innstiller på hvilke kandidater som de mener er best egnet til å inneha vervet. 

 

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er satt til onsdag 6.3.13. Det er mulig å stille helt frem til selve valggjennomføringen men kandidatur levert etter 6.3.13. har ikke krav på å bli vurdert av Valgkomiteen.

No comments