Studentparlamentet

 


Bilder av SP 2016 - 5

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet på Universitetet i Agder. Studentparlamentet består av urnevalgte studenter fra de respektive fakultet og avdeling for læreutdanning.

Som studentpolitisk organ skal studentparlamentent vedta saker som omfatter studentene ved universitetet. Sakene har ofte store innvirkninger på studenters hverdag. Eksempel på slike saker er eksamensformer, høringsutalelser fra universitetet og samskipnaden, og valg på stillinger ved universitetets råd, styrer og utvalg.

Studentparlamentet er ett folkevalgt organ, og det utlyses valg på kandidater hver høst.

 

The Student Parliament is the highest governing body of the Student Organization of Agder (STA). The Student Parliament treat issues concerning students’ welfare, economic, social and academic aspects. They also elects student representatives to all boards and committees at the University of Agder, The National Union of  Students in Norway (NSO) and STA.

The Student Parliament is a popularly elected body, and runs election each fall.