Studentparlamentet skal på valgforsamling 20. mai velge representanter til følgende verv:

Studentparlamentet skal på valgforsamling 20. mai velge representanter til følgende verv:

Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er ansatt i 100 % stilling. STA lederen er ansvarlig for den daglige driften av STA og ansvarlig for fremdriften i STA og SP. STA lederen skal legge til rette for at studentmassens synspunkter blir hørt og er ansvarlig for oppfølging av fag-og forskningsrelaterte saker. STA leder er STAs ansikt utad og har ansvar for håndtering av media. STA leder har fast plass i Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder. Vervet er 100 % lønnet i statens lønnstrinn 22. Vervet går fra 1. juli til 30. juni. CV sendes med kandidatskjema.

Nestleder i STA: Ansatt i en 50 % stilling. Nestleder er leders stedfortreder og overtar alle plikter og oppgaver ved leders frafall. Er ansvarlig for kurs – og konferansevirksomhet, har sammen med organisasjonssekretæren ansvar for STAs økonomi og er ansvarlig for profileringen av STA sammen med infoansvarlig. Vervet går fra 1.juli til 30. juni.

Informasjonsansvarlig i STA: Ansatt i 27,5% stilling. Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Infoansvarlig er ansvarlig for å formidle informasjon fra STA til studenter, universitetet og eksterne aktører og sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig for studentene. Infoansvarlig har hovedansvaret for oppdatering av stastudent.no og STAs kontoer på sosiale medier, og har sammen med nestleder ansvar for profileringen av STA.

Tillitsvalgtsansvarlig i STA: Ansatt i 27,5% stilling. Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Tillitsvalgtsansvarlig har ansvaret for kontakten med tillitsvalgte og studentrepresentanter i ulike råd, styrer og utvalg. Den har også ansvar for planlegging og gjennomføring av tillitsvalgtkurs hver høst, sammen med leder og organisasjonskonsulent. Tillitvalgtråd faller også inn under ansvarsområder. Tillitsvalgtsansvarlig har også ansvaret for kontakten med valgkomiteen.

Velferdsansvarlig i STA: Ansatt i 27,5% stilling. Har blant annet ansvar for alle studentaktivitetene som er medlem av STA, i tillegg til de velferdsmessige sakene som kommer opp i STA-styret og Studentparlamentet. Den er også representant i Arbeidsutvalget (AU) til Velferdstinget i Agder. Vervet går fra 1. juli til 30. juni.

Internasjonalt ansvarlig i STA: Ansatt i 27,5% stilling. Har ansvaret for kontakten med internasjonale studenter, i tillegg til å være deres kontaktperson I samarbeid med organisasjonssekretariatet.Internasjonalt ansvarlig har også Ioppgave å kartlegge alle internasjonale studenter på UiA, samt utreisende studenter. Vervet går fra 1.juli til 30.juni.

Valgkomiteen (2 stk, leder velges særskilt): Vervet går fra 1. juli til 30. juni . Valgkomiteen i STA intervjuer og vurderer alle innkomne kandidater til verv, deretter innstiller de på hvem de mener er best egnet.

STA Grimstad: (5 stk, leder velgessærskilt og er ansatt i 20% stilling): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. STA Grimstad er Studentorganisasjonen i Agders forlengede arm til Grimstad. STA Grimstad har ansvar for alle studentaktivitetene i Grimstad.

Læringsmiljøutvalget (3 faste med 3 vara): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Læringsmiljøutvalget er underlagt universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings-og velferdsmessige forhold. Det blir gitt møtegodtgjørelse.

Studieutvalget (2 faste med 2 vara): Vervet går fra 1. juli til 30. juni . Studieutvalget er universitetsstyrets rådgivende organ i saker som gjelder studie-og fagplaner forhold knyttet til disse, samt oppfølging av kvalitetssikringssystemet. Det blir gitt møtegodtgjørelse.

Skikkethetsnemnda (2 faste med 2 vara): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Skikkethetsnemda skal behandle saker vedrørende skikkethet for læreryrket eller som helse-og sosialpersonell.

Referansegruppen forkvalitetssikringssystemet (2 stk med vara) Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Skal vurdere behov for endringer i kvalitetssikringssystemet og fungere som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til kvalitetssikringssystemet fra fakultetene, Lærerutdanningene og studentene.

Frist for og bli vurdert av valgkomiteen er onsdag 6. Mai 2015.

Kandidatskjema ligger på www.stastudent.no og sendes til sta@student.no.

No comments