Reglement

Reglement for studentaktiviteter

Rules for the student activities

 1 Formål med studentaktivitetene

Studentorganisasjonen i Agder ønsker et levende studentmiljø, med bredde og engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt miljø, kontinuitet og mer samarbeid på tvers av klassetrinn, studier og fakultet ved Universitetet i Agder.

2 Medlemskap

 Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er underlagt organisasjonens vedtekter og reglement.

Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan overstyre STA som organisasjon.

2.1 Nye medlemskap

Nye studentaktiviteter kan søke om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder. For å kunne bli tatt opp som medlem i STA skal ikke lignede tilbud eksistere. Det skal alltid vurderes en utvidelse av eksisterende studentaktiviteter før en søknad om medlemskap behandles.

2.2 Søknad

2.2.1 Søknad for nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap, vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal inneholde navn og studium til alle medlemmene. For at en ny aktivitet skal kunne søke om medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder. Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder. Studentaktiviteter betegnes som linjeforeninger når de er tilknyttet et eller flere studie(r), der studentene automatisk blir medlem. Linjeforeninger kan avgrense medlemskap på bakgrunn av studieretning.

2.2.2 Fristen for å levere søknad om nytt medlemskap er 4 uker før påfølgende studentparlamentsmøte. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes. Jamfør vedlegg 1 om allmøte.

 2.3 Behandling i Studentparlamentet

 Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader, i tillegg har de adgang til å gjøre unntak fra de overnevnte paragrafer dersom de ser det hensiktsmessig.

Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på 5 minutt til Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem.

Studentparlamentet har anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål, før STA-styret legger frem sin innstilling. Dersom studentaktiviteten avstår fra å holde et innlegg, vil ikke Studentparlamentet realitetsbehandle søknaden.

 3 Rettigheter

Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende rettigheter:

 1. Rett å uttale seg i saker som berører dem
 2. Rett å få hjelp av STA i saker som berører dem
 3. Mulighet til å søke studentsosiale midler
 4. Mulighet til å låne kontorplass, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til eksisterende husreglement
 5. Mulighet til å låne bil, kopimaskin, telefon, kamera og annet utstyr, så lenge det er praktisk gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement
 6. Mulighet til å ha posthylle på STA-kontoret
 7. Mulighet til stå gratis på stand under studiestarfestivalen, avtale med SiA
 8. Mulighet til å profileres på STA sine nettsider

4 Plikter

 Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende plikter:

 1. Ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
 2. Ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre tilknyttede organisasjoner
 3. Ha egne vedtekter
 4. Ha en egen, fast mailkonto tilknyttet til aktiviteten
 5. Møte på møter innkalt av STA
 6. Levere aktivitetsrapport to ganger i året
 7. Opprettholde kontinuitet i antall medlemmer
 8. Holde seg oppdatert på informasjon fra STA, og sørge for at STA har oppdatert kontaktinformasjon på sittende styre
 9. Sjekke posthyllen månedlig
 10. Sørge for at STA til enhver tid har en skriftlig beskrivelse av studentaktiviteten, som kan brukes til å informere studentmassen om denne. Beskrivelsene skal formuleres på både norsk og engelsk

5 Brudd på reglementet

Brudd på reglementet kan i ytterste konsekvens medføre at studentaktiviteten utestenges fra STA. Eksempler på konsekvenser kan være erstatning av utstyr, ekskludering og utestengelse fra STA. Tidslinjer for konsekvenser er beskrevet i Vedlegg 2 – Tidslinjer.

6 Oppløsing av en studentaktivitet

En oppløsning av en studentaktivitet skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende midler skal tilbakeføres fondet for studentsosiale midler, om ikke særskilte krav foreligger. STA har ansvar for og refordeler utstyr, i samråd med SiA.

Vedtatt 20.mai 2015

 

Vedlegg 1

Attachment 1

Dette dokumentet er ment som en hjelp til eller veileding for hvordan et allmøte kan innkalles og avholdes. Vedlegget er på ingen måte en fast ramme for hvordan det skal gjøres.

Det vises til § 2.2 – Søknad, som sier; Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes

Et allmøte skal være åpent for alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.

Studentaktiviteten bør innkalle til et allmøte senest 14 dager før allmøte skal avholdes. Innkallingen bør inneholde de følgende punkter:

 1. Hvem som innkaller til møtet
 2. Formålet med møtet
 3. Sted og tid for møtet
 4. Saksliste til møtet

Måter å utlyse allmøtet på kan være og:

 1. Bruke plakater på de aktuelle tavler på skolen
 2. Bruke lerretene på skolen
 3. Informere om møtet på hjemmesiden til STA eller egen hjemmeside

Eksempler på saker som kan bli tatt på møtet:

 1. Konstituering av allmøtet
 2. Valg av ordstyrere/møteleder
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av vedtekter
 5. Valg av styre til aktiviteten

Vedtatt 20.mai 2009

 

Vedlegg 2- Tidslinjer

Attachment 2

 1. Manglende levering av aktivitetsrapport
 1. Første gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å levere aktivitetsrapport.

 1. Andre gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA.

 1. Tredje gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.

 1. Manglende deltakelse på møter innkalt av STA
 2. Første manglende deltakelse på møter innkalt av STA;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å delta på møter innkalt av STA.

 1. Andre manglende deltakelse på møter innkalt av STA;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA

 1. Tredje manglende deltakelse på møter innkalt av STA;

Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil behandles av Studentparlamentet.

 1. Fjerning av advarsler

Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom et studieår uten å ha fått nye advarsler, blir én advarsel tatt bort.

Vedtatt 20.mai 2009

Endret 23.januar 2010

Endret 13.04.11, med ikrafttredelse 01.08.11