Valg

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 11. MAI 2016 VELGE REPRESENTANTER TIL FØLGENDE VERV:

 

Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. Leder er ansatt i 100 % stilling. STA-leder er ansvarlig for den daglige driften av STA, og skal se til at styringsdokumentene og organisasjonens poltikk følges opp. STA- lederen skal legge til rette for at studentmassens synspunkter blir hørt, er STAs ansikt utad og har ansvar for håndtering av media. STA-leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikkere og arbeidsliv. Vervet er 100 % lønnet i statens lønnstrinn 27, og går fra 1. juli til 30. juni. CV sendes med kandidatskjema.

Nestleder i STA: Er leders stedfortreder og skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver for studentorganisasjonen. Nestleder er ansatt i enn 100 % stilling. Nestleder har ansvar for studentorganisasjonens internasjonale politikk og er leder for internasjonalt utvalg i STA. Nestleder har ansvar for kontakt med medlemmene i Studentparlamentet, og skal sørge for tilstrekkelig opplæring. Nestleder har det overordnede ansvaret for profileringen av STA og drift av nettsiden. Vervet er 100 % lønnet i statens lønnstrinn 25, og går fra 01.juli til 30.juni.

Velferdspolitisk ansvarlig i STA: Skal arbeide med studentorganisasjonens velferdspolitikk, og har ansvar for å sette nasjonal studentvelferdspolitkk på dagsorden lokalt. Velferdspolitisk ansvarlig er ansatt i en 40 % stilling.  Velferdspolitisk ansvarlig leder velferdspolitikks utvalg i STA, har ansvar for kontakten med studentaktivitene og har fast plass i Likestillings- og inkluderingsutvalget ved UiA.  Vervet er 40 % lønnet i statens lønnstrinn 20, og går fra 01.juli til 30.juni.

Tillitsvalgtsansvarlig i STA: Tillitsvalgtsansvarlig har ansvaret for kontakten med tillitsvalgte og skal sørge for tilstrekkelig opplæring av dem. Tillitsvalgtsansvarlig er ansatt i en 40 % stilling. Den har ansvar for gjennomføringen av ORG-123 sammen med UiA, og skal sammen med UiA sørge for at den digitale tillitsvalgtportalen er oppdatert med riktig informasjon.  Vervet er 40 % lønnet i statens lønnstrinn 20, og går fra 01.juli til 30. juni.

Fagpolitisk ansvarlig i STA: Fagpolitisk ansvarlig skal arbeide med studentorganisasjonens fag- og forskningspolitikk. Den er ansatt i en 40 % stilling. Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for at nasjonal fag- og forskningspolitikk settes på dagorden lokalt. Den er leder for fag- og forskningspolitisk utvalg i STA, og er ansvarlig for opplæring og oppfølging av studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. Vervet er 40 % lønnet i statens lønnstrinn 20, og går fra 01.juli til 30.juni.

Valgkomiteen (3 stk, leder velges særskilt): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Valgkomiteen i STA intervjuer og vurderer alle innkomne kandidater til verv, deretter innstiller de på hvem de mener er best egnet.

Læringsmiljøutvalget (3 faste med 3 vara): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Læringsmiljøutvalget er underlagt Universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings -og velferdsmessige forhold. Det blir gitt møtegodtgjørelse.

Studieutvalget (2 faste med 2 vara): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Studieutvalget er Universitetsstyret rådgivende organ i saker som gjelder studie -og fagplaner forhold knyttet til disse, samt oppfølging av kvalitetssikringssystemet. Det blir gitt møtegodtgjørelse.

Skikkethetsnemnda (2 faste som må være profesjonsstudenter): Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Skikkethetsnemda skal behandle saker vedrørende skikkethet for læreryrket eller som helse -og sosialpersonell.

Referansegruppen for Kvalitetssikringssystemet (2 stk med 2 vara) Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Skal vurdere behov for endringer i kvalitetssikringssystemet og fungere som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til kvalitetssikringssystemet fra fakultetene, Lærerutdanningene og studentene.

Spørsmål kan rettes til de individuelle styremedlemmene i STA eller til sta@stastudent.no.

 

Studentparlamentet vedtok nye stillingsbeskrivelser 30.mars, de vil bli gjeldene fra 01.juli og er det du stiller til valg på :-) 

 

Oppdaterte stillingsbeskrivelser finner du her.   

 

NB! Frist for å stille og bli vurdert av valgkomiteen er onsdag 27. april 2016.

 

Kandidatskjema sendes til sta@stastudent.no