RSU-verv


Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at universitetsstyret, sammen med studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeider for å bedre studentvelferden ved universitetet. Utvalget skal også bidra til at universitetsstyrets ansvar for at læringsmiljøet ved universitetet, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd, blir gjennomført.

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Agder skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø og som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Utvalget har et særlig ansvar for å ta opp saker om: Fysiske forhold, psyko-sosiale forhold og velferds- og studentsosiale forhold.

Læringsmiljøutvalget rapporterer hvert år til universitetsstyret.

Det er mulig å melde inn saker som ønskes behandlet i læringsmiljøutvalget. Studenter oppfordres til å melde inn eventuelle saker via STA (Studentorganisasjonen i Agder).

Studentene og universitetets ansatte har tre representanter hver i utvalget, og utvalget velger hvert år leder vekselvis blant studentenes og de ansattes representanter. Det møter også en del faste observatører i utvalget, for eksempel studentprest, representant for studentsamskipnaden, universitetets HMS-ansvarlige og leder av Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF). Observatørene har tale- og forslagsrett.

3 faste studentrepresentanter med vara velges i mai. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.07 – 30.06

Les mer her.

Skikkethetsnemda

Skikkethetsnemda er oppnevnt av universitetsstyret og skal bestå av en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon, en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon, to representanter fra praksisfeltet, to faglærere, to studentrepresentanter og en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

I tilfeller hvor det er tvil om en students skikkethet, skal dette meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig skal deretter utføre en vurderingssamtale og gjøre rede for ulike tiltak og planer. Skikkethetsnemda blir først kalt inn dersom utvidet oppfølging og veiledning ikke fører til den nødvendige endring og utvikling hos studenten.

Nemda lager en innstilling til universitetsstyret eller universitetets klagenemd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i mai. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.07 – 30.06

Les mer her.Studieutvalget (SU)

Utvalget skal blant annet fatte vedtak i saker omkring godkjenning av fag- eller studieplaner for nye studier, innhold i og retningslinjer knyttet til utdanningsplan og oppfølging av denne. Utvalget skal også uttale seg i saker som gjelder etablering av nye studier, endringer i lokale forskrifter vedrørende studiene, endringer i kvalitetssikringssystemet, akademisk kalender, universitetets årlige utdanningsmelding og andre saker vedrørende utdanning og studiekvalitet.

Utvalget skal være et koordinerende organ mellom universitetet sentralt og fakultetene i saker som gjelder utdanning og studiekvalitet. Det skal ha jevnlige dialogmøter med fakultetene, Avdeling for lærerutdanning, biblioteket, PULS og andre enheter som arbeider med utdanning og studiekvalitet, ta initiativ til at sentrale utdanningsspørsmål diskuteres i organisasjonen og .ontrollere kvalitet i eksisterende studier, herunder vurdere behov for spesiell oppfølging av studiekvalitet på grunnlag av fakultetsrapporter, programevalueringer m.m. Utvalget skal samarbeide med læringsmiljøutvalget i saker som berører begge utvalgene, holde seg orientert om saker som behandles i UHRs utdanningsutvalg og nedsette underutvalg for å utrede spørsmål i saker der utvalget ser dette som hensiktsmessig

2 faste studentrepresentanter med vara velges i mai. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.07 – 30.06

Valgkomitéen i STA

Valgkomiteens oppgave er å innstille på kandidater til verv som velges av Studentparlamentet. For å kunne gi den beste anbefalingen intervjuer komiteens medlemmer alle kandidater som har stilt til valg innenfor en gitt frist som settes av komiteens leder og STA-styret. Komiteens leder har et ansvar for å koordinere intervjuprosessen, slik at alle kandidater vet hvor og når de skal møte til intervju, samt for at innstillingen er klar til offentliggjøringen til rett tid. Valgkomiteens medlemmer har ansvar for at intervjuene gjennomføres på en god måte. Under valgforsamlingen er det hele komiteens ansvar at kandidatene blir presentert på en best mulig måte.

Leder og 1 medlem velges i mai. 2 medlemmer velges i november.

Funksjonstid: 01.07 – 30.06 og 01.01 – 31.12Universitetsstyret

Universitetet i Agder ledes i den daglige driften av valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Universitetsstyret er institusjonens øverste organ, med et flertall av medlemmene valgt av ansatte og studenter, og et mindretall eksterne medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet.

Universitetsstyret har et særlig ansvar for strategiutvikling og institusjonens økonomi, og har oppnevnt underutvalg som ivaretar avgrensede oppgaver på vegne av styret. Studieutvalget, læringsmiljøutvalget, forskningsutvalget, tilsettingsutvalget (vitenskapelige stillinger) og tilsettingsrådet (administrative stillinger) er slike utvalg. Klagenemnda er oppnevnt av universitetsstyret, men har etter Universitets- og høgskoleloven en uavhengig stilling, og skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for studentene.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i november. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12

Les mer her.


Valgstyret

Valgstyret har ansvar for at alle valg ved universitetet blir gjennomført, og at gjennomføringen skjer i henhold til lov og reglement. Valgstyret skal forberede, organisere og administrere valgene av rektor og av universitetsstyret.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i november. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12


Klagenemda

Klagenemda er oppnevnt i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler §5-1 (1), og behandler følgende saker: Klage over enkeltvedtak og andre klagesaker for studenter. Saker om inndragning av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, og vedtak om karantenetid. Saker om annullering av eksamen eller prøve. Klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling. Saker om utestenging og bortvisning. Saker om salærnedsettelse. Saker om utestenging grunnet straffbare forhold (politiattest). Saker om utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra skikkethetsnemnd. Saker om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i november. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12

Les mer her.

Ansettelsesutvalget

Behandler saker gjeldende tilsetting av vitenskapelig personell ved UiA.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i november. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12Prisutvalget

Utdanningsprisen har som formål å gi anerkjennelse til en enhet, et miljø eller en enkeltperson ved universitetet som har gjort en markert og dokumenterbar innsats for å utvikle læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Prisen skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling.

Prisutvalget vurderer de nominerte kandidatene og inviterer inntil fem kandidater til videre konkurranse. I konkurransen må kandidatene legge frem dokumentasjon som demonstrerer nyskapende utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø og/eller studiekvalitet og resultatene av dette arbeidet. Prisutvalget innstiller én kandidat som vinner av prisen. Universitetsstyret tildeler prisen. Utdeling av prisen skjer på universitetets årsfest.

2 faste studentrepresentanter med vara velges i november. Kjønnskvotering.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12


Landsmøtedelegat

En del av UiA sin delegasjon til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte, hvor det vedtas studentpolitikk på nasjonalt nivå. Det velges 1 delegat med vara per 1000 studenter ved Universitetet. Studentorganisasjonen i Agder skal være representert på Landsmøtet til NSO. Valg av landsmøtedelegater i NSO reguleres av NSOs styringsdokumenter, i tillegg til STAs valgreglement.
Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av NSO. Representanter til landsmøtedelegasjonen reguleres av NSO.

Studentparlamentet vedtar i eget møte mandatet for delegasjonen.
Funksjonstid: 01.02 – 07.04


Unikumstyret

STAs representant i Unikumstyret. Unikum er studentavisen ved UiA.

1 fast studentrepresentant med vara velges i november.

Funksjonstid: 01.01 – 31.12