Hvordan sikre deg god kvalitet ved UiA?

Hvordan sikre deg god kvalitet ved UiA?

Skal du som student oppnå de faglige resultater du ønsker deg, er det mye som må være lagt til rette. En ting er din egen innsats, den er det bare du som regjerer over, noe ganske annet er omgivelsene rundt deg. I det legger jeg at UiA kan tilby deg et godt fag og studiemiljø, eller som UiAs strategiplan ordlegger seg; fag- og studiemiljøer blant de beste i landet.

For å sikre deg god kvalitet har UiA opparbeidet et kvalitetssikringssystem. Dette er de pålagt av NOKUT ( Norsk organ for kvalitet i utdanningen) som er et organ underlagt Kunnskapsdepartementet,  for å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning.  Systemet tar for seg studier, forskning, læringsmiljø og administrative tjenester ved Universitetet i Agder.

Kort sagt skal systemet synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet. Fokuset skal altså ikke kun være på det som ikke er tilfredsstillende, men også demonstrere hva en gjør godt her på Universitetet.

En viktig del av kvalitetssikringssystemet er studentevalueringen av emnene. Tillitsvalgte studenter undersøker, og tar signalene fra sine medstudenter videre til faglærer, som skriver en rapport og tar denne videre til instituttleder. Per dags dato gjennomføres denne evalueringen to ganger, midtveis i emnet og ved slutten. Dette er en ordning Studentorganisasjonen i Agder ønsker å beholde, og ikke nedjustere til et minimumskrav om kun en evaluering, som det er foreslått i en revidering av systemet.

Det er viktig at du som student støtter opp om evalueringene, dine synspunkter kan være med på trekke UiA i riktig retning. Evalueringene er en viktig arena om du vil sette ditt preg på UiAs fag og studiemiljøer.

 

Øyvind Berdal

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA)

No comments